موقعیت

اسکو

اسکو۳۰۰متربالاترازدرخت چناربطرف فسقندیس پرده سرای فاخر

پرده سرای فاخر

   
مالک کسب و کار
علیزاده

موبایل

توضیحات

پرده قابی،ساده جات،دکور،پرده مینیمال
پرده زبرا،دی کی،شب و روز
کناف،آیینه کاری
تعمیرپرده های کهنه
کاورمبل

موقعیت

اسکو

اسکو۳۰۰متربالاترازدرخت چناربطرف فسقندیس پرده سرای فاخر