موقعیت

سهند

جاده تبریز آذرشهر 300متر مانده به پلیس راه گلخانه تایماز

گلخانه ی گل های زینتی و آپارتمانی

   
مالک کسب و کار
حسین میرزائی

موبایل

اینستاگرام

اینستاگرام

توضیحات

تولیدوفروش عمده و خرده انواع گل های آپارتمانی کاکتوس ساکولنت خاکبرگ انواع نهال های مثمر و غیر مثمر

موقعیت

سهند

جاده تبریز آذرشهر 300متر مانده به پلیس راه گلخانه تایماز