موقعیت

سهند

شهر جدید سهند، میدان شهرداری، پاساژ پروما ، طبقه همکف، پلاک 14، آجیلی و خشکبار مقدسی

اجیلی و خشکبار مقدسی

   
مالک کسب و کار
مقدسی

موبایل

توضیحات

آجیلی و خشکبار

موقعیت

سهند

شهر جدید سهند، میدان شهرداری، پاساژ پروما ، طبقه همکف، پلاک 14، آجیلی و خشکبار مقدسی