موقعیت

سهند

شهر جدید سهند، فاز ۲، امام خمینی. مجتمع پزشکی سهند. تجهیزات پزشکی همگام

تجهیزات پزشکی همگام

   
مالک کسب و کار
سمیرا بیگی

موبایل

موبایل

اینستاگرام

توضیحات

تجهیزات پزشکی همگام

موقعیت

سهند

شهر جدید سهند، فاز ۲، امام خمینی. مجتمع پزشکی سهند. تجهیزات پزشکی همگام