موقعیت

سهند

شهر جدید سهند، فاز ۲، خیابان امام خمینی. داروخانه دکتر فتحی و دکتر رحیم خانی

داروخانه دکتر فتحی و رحیم خانی

   
مالک کسب و کار
دکتر فتحی - دکتر رحیم خانی

اینستاگرام

توضیحات

داروخانه دکتر فتحی و رحیم خانی

تامین و بیمه های سه گانه

موقعیت

سهند

شهر جدید سهند، فاز ۲، خیابان امام خمینی. داروخانه دکتر فتحی و دکتر رحیم خانی