موقعیت

سهند

سهند فاز2میدان شهرداری آموزشگاه نورتبریز

آموزشگاه فنی وحرفه ای نور تبریز

   
موبایل

تلفن

توضیحات

کسب مهارتهای رسمی دیپلم کاردانش
آموزش رشته های کامپیوتر و حسابداری وآموزش تعمیرتلفن همراه و...

موقعیت

سهند

سهند فاز2میدان شهرداری آموزشگاه نورتبریز